Så här beräknas din dagpenning

Storleken på dagpenningen beräknas baserat på halvårslönen

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas baserat på din lön före arbetslösheten. Lönen från minst sex månader beaktas. Lönen beaktas brutto, det vill säga före skatt.

Lönen beaktas endast för de veckor då du har arbetat minst 18 timmar. Om du arbetar till exempel som lärare, kan detta timantal däremot vara lägre.

Den lön som dagpenningen baseras på motsvarar inte fullt ut den bruttolön som du har fått i verkligheten, eftersom ett procentuellt avdrag görs motsvarande löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter och sjukförsäkringens dagpenningspremie. 2024 är avdraget 3,76 procent. Kalkylatorn beaktar avdraget, dvs. du kan ange din faktiska månadslön.

Semesterpenning och -ersättning räknas inte in i lönen.

I dagpenningen beaktas den stabiliserade och arbetsbaserade inkomsten

Vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning beaktas bland annat grundlönen för arbetet, semesterlönen och lönen under uppsägningstiden (OBS! Om du har avstått från uppsägningstid och fått ersättning för det beaktas inte ersättningen) samt olika tillägg för till exempel kvälls- eller skiftarbete. Bland annat skattepliktiga naturaförmåner och kostnadsersättningar beaktas också.

Vid beräkning av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas inte inkomst som inte baseras på arbete, kapitalinkomst eller inkomst som inte kan betraktas som stabiliserad. Sådan inkomst är bland annat semesterpremie, semesterpenning och semesterersättning samt den ekonomiska förmån som arbetsgivaren betalar, s.k. gyllene handslag.

En mer detaljerad lista över de lönedelar som betraktas som stabiliserad lön finns här.

Skaffa skattekort för förmån

Inkomstrelaterad dagpenning är en skattepliktig inkomst och du bör beställa ett skattekort för förmån från skattemyndigheten för att få rätt skattesats. Kassan har i början av året en fastställd skattesats för lön, men skattesatsen som beräknats för lönen höjs till minst 25 procent vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Ett nytt skattekort får du snabbast på https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattekort/. I tjänsten kan du skriva ut skattekortet själv eller beställa det via post till önskad adress. Observera att du även kan skicka skattekortet från tjänsten direkt till din egen arbetslöshetskassa.

Beräkna storleken på dagpenningen med dagpenningskalkylatorn

Din månatliga inkomst

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och förhöjningar

Den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är 37,21 euro per dag. Denna del av dagpenningen är inte beroende av din lön före arbetslösheten och den fulla dagpenningen är alltid minst lika stor som grunddelen.

Till grunddelen läggs en förtjänstdel, vars storlek beror på din lön. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan din dagslön och grunddelen. Om din månadslön är högre än 3535 euro är förtjänstdelen 20 procent av den överskridande lönedelen.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan du få en förhöjning av dagpenningen. Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om din månadslön är högre än 3535 euro är förtjänstdelen 25 procent av den överskridande lönedelen.

Minimi- och maximibelopp

Full inkomstrelaterad dagpenning kan uppgå till högst 90 procent av den dagslön som utgör grund för dagpenningen. Om du får förhöjd förtjänstdel för tid med sysselsättningsfrämjande service kan dagpenningen vara högst lika stor som lönen som utgör grund för dagpenningen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är dock minst lika stor som grunddagpenningen.

Sociala förmåners inverkan på dagpenningen

Om du utöver den inkomstrelaterade dagpenningen får andra sociala förmåner kan de påverka din inkomstrelaterade dagpenning. En del förmåner förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, en del minskar beloppet på den fulla inkomstrelaterade dagpenningen och en del har ingen inverkan på de förmåner som kassan betalar.

Förmåner som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a. flera pensionsformer, sjukpenning och partiell sjukpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt rehabiliteringspenning.

Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a. delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalas på basis av en lägre pensionsålder än den normala. Hemvårdsstöd för vård av barn under tre år minskar arbetslöshetsförmånen och beaktas familjespecifikt. Det innebär att även det hemvårdsstöd som makan/maken erhåller dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden.

Förmånerna beaktas brutto, det vill säga före skatt.

Mer information: Sociala förmåners inverkan

Arbetets inverkan på dagpenningen

Om du får ett deltidsarbete eller kortjobb eller bedriver företagsverksamhet som bisyssla kan du fortfarande ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Du kan beräkna den uppskattade inverkan av din arbetsinkomst med kalkylatorn eller läsa mer om ämnet här.

Omräkning av dagpenning och skyddsregler

Om du arbetar 26 veckor (sex månader) med minst 18 timmars arbete per vecka börjar maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen om från början och storleken på dagpenningen räknas om på nytt. Självrisktiden på fem dagar börjar också om från början.

En ny nivå på dagpenningen beräknas även om det finns obetalda dagar i den föregående dagpenningsperioden.

Om du arbetar deltid kan en omräkning av dagpenningen göra att storleken på dagpenningen minskar. Nivån på dagpenningen skyddas dock av följande:

  • Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas och självrisktiden tas ut högst en gång per år.
  • Dagpenningen kan endast minska med 20 procent åt gången om det finns obetalda dagar i den tidigare dagpenningsperioden.

Äldre personer omfattas dessutom även av andra skyddsregler. Lönen som utgör grund för dagpenningen för en person som fyllt 58 år räknas inte om, om inte lönen är större. Om maximiperioden börjar om från början baserat på arbete eller service som erbjuds baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas lönen som utgör grund för dagpenning oftast inte heller om.