Hallitus esittää useita heikennyksiä ansiosidonnaiseen

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutoksen myötä työttömyysturvan omavastuuaika ja työssäoloehto pitenisi, lapsikorotukset ja suojaosa työtuloille poistettaisiin ja lomakorvauksen jaksotus palautettaisiin.

Kyseessä on ensimmäinen kahdesta työttömyysturvaa koskevasta lakimuutoskokonaisuudesta. Toinen hallituksen esitys työttömyysturvan muutoksista on tarkoitus antaa ensi vuoden helmikuussa. Myöhempään lakimuutoskokonaisuuteen kuuluvat ansiosidonnaisen porrastus ja ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen.

Osa nyt esitetyistä työttömyysturvan muutoksista tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Osa alkaisi vaikuttaa etuuden määrään ja etuusoikeuteen myöhemmin ensi vuoden aikana.

Omavastuuaikaa ja lomakorvausta koskevat muutokset tulisivat voimaan vuoden alussa

Omavastuuajan pidennys ja lomakorvauksen jaksotuksen palautus alkaisivat vaikuttaa etuuksiin tammikuusta alkaen. Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden tai lomautuksen alussa asetettavaa jaksoa, jonka ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaikaa aiotaan pidentää viidestä päivästä seitsemään päivään. Lomakorvausten jaksotus tarkoittaa puolestaan, että työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä maksettu korvaus siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Yhden kuukausipalkan suuruinen lomakorvaus siirtäisi ansiopäivärahaoikeuden alkamista noin kuukaudella. Jaksotus koskisi lomakorvausta, joka maksetaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä.

Hallituksen esityksen mukaan omavastuuajan pituus olisi seitsemän päivää, jos omavastuuaika alkaa 1.1.2024 tai sen jälkeen. Lomakorvaus jaksotettaisiin, jos se maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Lapsikorotukset ja suojaosa poistuisivat huhtikuussa

Hallitus esittää, että työttömyysturvan lapsikorotukset ja 300 euron suojaosa työtuloille poistetaan huhtikuusta alkaen. Nykyisin lapsikorotusten määrä on 150–285 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen. Suojaosa tarkoittaa, että työttömyysturvan saaja voi ansaita 300 euroa ilman, että palkka tai yritystulo vaikuttaa päivärahaan. 

Lapsikorotuksia ei hallituksen esityksen mukaan maksettaisi työttömyyspäiviltä 1.4.2024 tai sen jälkeen. Suojaosaa ei otettaisi huomioon laskettaessa päivärahan määrää, jos ansiopäivärahan hakujakso alkaa 1.4.2024 tai sen jälkeen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuille on lisätty laskuri, jolla voi arvioida ansiopäivärahan määrän osittaisen työskentelyn ajalle suojaosan poiston jälkeen.

Ansiosidonnaista saadakseen on työskenneltävä vuosi

Hallitus esittää, että ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaadittaisiin vuoden työtä.

Työssäoloehto muuttuisi samalla tuloperusteiseksi eli se euroistettaisiin. Euroistamisen myötä ansiopäivärahaoikeus määrittyisi tehtyjen työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan pidempää työssäoloehtoa sovellettaisiin, jos työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Työttömyysturvaan ei tehdä indeksikorotusta

Työttömyysturvalain muutosten lisäksi hallitus on esittänyt indeksikorotusten jäädyttämistä vuosille 2024–2027. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kohdalla tämä tarkoittaa, että työttömyysturvan perusosa ja taitekohta säilyvät vuoden 2023 tasossa.

Työttömyysturvan lapsikorotukseen tehtiin vuonna 2023 ylimääräinen ja indeksiin perustumaton 20 %:n korotus, joka on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.  Tästä seuraa, että lapsikorotuksen taso laskee 1.1.2024. Lapsikorotus laskee lasten määrästä riippuen 25–48 euroa kuukaudessa. Jos eduskunta hyväksyy hallituksen esittämät työttömyysturvalain muutokset, lapsikorotusten maksaminen loppuu kokonaan 1.4.2024.

Lisätietoa infosivulla

Kattavat tiedot hallituksen esittämistä ja hallitusohjelmassa sovituista muutoksista työttömyysturvaan löytyvät TYJ:n lakimuutoskoosteesta.