Regeringen föreslår flera försämringar i inkomstrelaterad ersättning

Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen om att ändra lagen om arbetslöshetsförsäkring. Med ändringen skulle självrisken och arbetsvillkoret för arbetslöshetsförsäkringen förlängas, barnbidrag och ett skyddat belopp för arbetsinkomster skulle avskaffas, och periodiseringen av semesterersättning skulle återinföras.

Detta är den första av två lagändringspaket som berör arbetslöshetsförsäkringen. En andra proposition från regeringen om ändringar i arbetslöshetsförsäkringen ska läggas fram i februari nästa år. Det senare lagändringspaketet kommer att inkludera stegvis ersättning baserad på inkomst och upphörande av åldersrelaterade undantag.

Vissa av de föreslagna ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen skulle träda i kraft i början av nästa år. Andra skulle börja påverka ersättningsbeloppet och rätten till förmåner senare under nästa år.

Ändringarna som rör självrisktiden och semesterersättningen skulle träda i kraft i början av året

Förlängningen av självrisktiden och återinförandet av periodiseringen för semesterersättningen skulle börja påverka förmånerna från och med januari. Självrisken innebär en period i början av arbetslösheten eller permitteringen under vilken ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas ut. Självrisktiden planeras förlängas från fem till sju dagar. Periodiseringen av semesterersättningen innebär att ersättningen för outnyttjade semesterdagar vid upphörande av anställningen skjuter upp början av rätten till inkomstrelaterad dagpenning. En semesterersättning motsvarande en månadslön skulle skjuta upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning med ungefär en månad. Periodiseringen skulle gälla semesterersättning som betalas ut vid avslutandet av ett heltidsarbete som varat mer än två veckor.

Enligt regeringens förslag skulle självrisktiden vara sju dagar om den börjar den 1 januari 2024 eller därefter. Semesterersättningen skulle periodiseras om den betalas ut på grund av en anställning som upphört den 1 januari 2024 eller därefter.

Barnbidragen och skyddat belopp skulle försvinna i april

Regeringen föreslår att barnbidragen för arbetslöshetsförsäkringen och ett skyddat belopp på 300 euro för arbetsinkomster avskaffas från och med april. För närvarande varierar barnbidragen mellan 150 och 285 euro per månad beroende på antalet barn. Skyddat belopp innebär att en mottagare av arbetslöshetsförsäkring kan tjäna 300 euro utan att lön eller företagsinkomst påverkar dagpenningen.

Enligt regeringens förslag skulle inga barnbidrag betalas ut för dagar med arbetslöshet som inträffar den 1 april 2024 eller därefter. Skyddat belopp skulle inte beaktas vid beräkning av dagpenningens belopp om ansökningsperioden för inkomstrelaterad dagpenning börjar den 1 april 2024 eller därefter.

För att få inkomstrelaterad ersättning måste man ha arbetat i ett år

Regeringen föreslår att kravet på arbete för att få inkomstrelaterad ersättning fördubblas. För närvarande kan man få inkomstrelaterad ersättning efter att ha arbetat i ett halvår. I framtiden skulle ett års arbete krävas.

Arbetsvillkoret skulle samtidigt bli inkomstbaserat, det vill säga det skulle euroiseras. Med euroiseringen skulle rätten till inkomstrelaterad dagpenning bestämmas baserat på utbetald lön istället för utförda arbetstimmar.

Enligt regeringens förslagsutkast skulle det längre arbetsvillkoret tillämpas om arbete som kan räknas in i arbetsvillkoret enligt den nya euroiserade modellen utförs från och med september 2024 eller därefter.

Ingen indexjustering för arbetslöshetsförsäkring

Utöver ändringarna i arbetslöshetsförsäkringslagen har regeringen föreslagit att indexjusteringar fryses för åren 2024–2027. För inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring innebär detta att grunddelen och skärningspunkten för försäkringen förblir på 2023 års nivå.

Arbetslöshetsförsäkringens barnbidrag fick en extraordinär och indexoberoende 20 % höjning år 2023, som gäller fram till slutet av 2023. Detta innebär att barnbidragets nivå kommer att minska från och med den 1 januari 2024. Barnbidraget skulle minska med 25–48 euro per månad beroende på antalet barn. Om riksdagen godkänner regeringens föreslagna ändringar i arbetslöshetsförsäkringslagen, skulle utbetalningen av barnbidrag upphöra helt från och med den 1 april 2024.