Inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna får löne- och förmånsuppgifter från inkomstregistret

Arbetslöshetskassorna baserar sina förmånsbeslut på uppgifterna i inkomstregistret. I och med att uppgifterna hämtas från inkomstregistret behöver man inte bifoga så många bilagor med förmånsansökan.

Vilka uppgifter erhåller arbetslöshetskassorna från inkomstregistret?

Från inkomstregistret får arbetslöshetskassorna uppgifter som påverkar förmånens storlek eller rätten till förmåner. Här ingår löner som föregår arbetslösheten eller alterneringsledigheten, uppgifter om anställningsförhållandet samt inkomst under arbetslöshets- eller alterneringsperioden. En förutsättning för att kunna hämta data är att du har ansökt om en förmån från arbetslöshetskassan.

Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas baserat på din lön före arbetslösheten. Lönerna för minst 26 kalenderveckor tas i beaktande. Därför hämtar arbetslöshetskassan löneuppgifter för minst 26 kalenderveckor från perioden före arbetslösheten från inkomstregistret. Perioden som hämtas från registret i samband med alterneringsledighet är minst 52 veckor. Dessutom får arbetslöshetskassan uppgifter från inkomstregistret om den lön som betalas under samma period som förmånen.

Arbetslöshetskassan får också uppgifter från inkomstregistret om sådana sociala förmåner som minskar eller förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Vilka uppgifter anger arbetsgivaren i inkomstregistret?

Arbetsgivarna har rapporterat löner till inkomstregistret sedan januari 2019. Arbetsgivaren har 5 kalenderdagar från dagen för utbetalning av lönen för att rapportera uppgifterna till registret.

Arbetsgivaren kan ange inkomstuppgifter i inkomstregistret i antingen kortfattat eller mer omfattande format. För arbetsgivaren är det obligatoriskt att ange löneuppgifter i minst kortfattat format.

Det kortfattade formatet innebär att lönen anges utan specifikationer. I det omfattande formatet specificeras lönedelar närmare. Dessutom kan arbetsgivaren ange frivilliga kompletterande uppgifter i inkomstregistret. Dessa är till exempel uppgifter om frånvaro och löneperioder.

Varför bads jag om ett löneintyg?

Inkomstregistret gör det lättare för många att ansöka om förmåner, men det är möjligt att du fortfarande kommer att bli ombedd att skicka in löne- och anställningsinformation. Detta beror antingen på att uppgifterna som behövs inte har antecknats i inkomstregistret, eller att uppgifterna i inkomstregistret inte räcker till för att behandla din ansökan om dagpenning.

Om arbetsgivaren har antecknat löneuppgifter i inkomstregistret i omfattande format och även angett frivilliga uppgifter är det mer sannolikt att arbetslöshetskassan kommer att få den information som behövs för att behandla förmånsansökan direkt från inkomstregistret, och att sökanden inte behöver skicka in löne- eller anställningsinformation separat.

Syns inkomster från företagsverksamhet i inkomstregistret?

Inkomstregistret visar i regel inte inkomst från företagsverksamhet. Om du får inkomst från företagsverksamhet ska du skicka en utredning till din arbetslöshetskassa på samma sätt som förut.

Inkomster som tjänats som lättföretagare kan synas i inkomstregistret, men uppgifterna i inkomstregistret är inte alltid tillräckliga för att behandla förmånsansökan.

Var hittar jag mer information?

Om du vill ha mer detaljerad information om hur din arbetslöshetskassa använder uppgifterna i inkomstregistret ska du kontakta din egen arbetslöshetskassa.

Du kan kontrollera dina egna inkomstuppgifter

Logga in i inkomstregistret för att se dina uppgifter: www.inkomstregistret.fi

Bilagor

Anvisningar till arbetsgivaren: Uppgifter som arbetslöshetskassorna behöver från inkomstregistret

Ytterligare information på inkomstregistrets webbplats