Regeringen har beslutat om en euroisering av arbetsvillkoren för inkomstrelaterad dagpenning

Euroisering avser att rätten till dagpenning inte skulle bero på antalet arbetstimmar före arbetslösheten, utan på lönen. Granskningsperioden för arbete skulle även förlängas till en månad i stället för nuvarande granskning per vecka.

I nuläget förutsätter inkomstrelaterad dagpenning att en person har arbetat 18 timmar per vecka i cirka ett halvt års tid. I och med euroiseringen skulle rätten till inkomstrelaterad dagpenning förutsätta att personen har fått 844 euro per månad i lön (nivån för 2021) under cirka ett halvt års tid.

Arbetsperioderna skulle i princip ackumuleras i månadsperioder. I vissa situationer kunde arbetsperioder även beaktas i perioder av halva månader.

Målet är att ändringen om euroisering träder i kraft från och med början av 2023.

Upphovsrättsersättningen skulle inte längre minska utkomstskyddet

Regeringen har också beslutat att avstå från jämkning av upphovsrättsersättningar. Detta innebär att upphovsrättsersättningar inte skulle påverka utkomstskyddet i fortsättningen.

I nuläget påverkar upphovsrättsersättningarna utkomstskyddet på samma sätt som löneinkomsterna. Inkomster på under 300 euro per månad påverkar inte utkomstskyddet. Hälften av den inkomst som överstiger 300 euro minskar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Skyldighet att söka arbete för dem som bedriver självständiga studier med utkomstskydd

Den nordiska jobbsökningsmodellen träder i kraft våren 2022. Modellen innehåller nya skyldigheter när det gäller jobbsökning. Enligt gällande lagstiftning har skyldigheterna att söka jobb inte gällt personer som bedriver självständiga studier med utkomstskydd. Regeringen har beslutat att upphäva dessa undantag så att skyldigheten att söka arbete normalt gäller även dem som bedriver självständiga studier.

De nya skyldigheterna skulle fortsättningsvis inte gälla sådana personer som bedriver självständiga studier som saknar yrkeskvalifikationer.

Målet är att ändringen gällande skyldigheten att söka arbete ska träda i kraft i början av 2023.