Lönedelar som beaktas i den inkomstrelaterade dagpenningen

Beaktas i den inkomstrelaterade dagpenningen

Stabiliserad inkomst som beaktas som grund för den inkomstrelaterade dagpenningen är:

 • grundlön för arbete, semesterlön och lön under uppsägningstid
 • lön för ledighet som tas ut enligt sparad tid i arbetstidsbanken
 • tillägg för kvällsarbete, skifttillägg, personligt och uppgiftsbaserat tillägg, tillägg för obekvämt arbete, tillägg för lördags- och söndagsarbete, ersättning för nattarbete, övertidsersättning, beräkningsgrund för ackord samt
 • helgdagsersättning och andra motsvarande lönetillägg och ersättningar
 • arvode som jämställs med lön
 • beredskaps- och jourersättning
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • skattepliktig natura- eller personalförmån
 • skattepliktig kostnadsersättning
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig
 • arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete
 • enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • den del av lönen enligt lönegarantin som är sådan förvärvsinkomst betalad av arbetsgivaren som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning
 • betjäningsavgift
 • kompletterande lön som betalas av sjukkassa
 • stöd till lön för privat vård som betalas till en anställd vårdare och eventuellt kommunalt tillägg till detta
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.

Beaktas inte i den inkomstrelaterade dagpenningen

Vid beräkning av den stabiliserade lönen beaktas INTE inkomst som inte baseras på arbete, kapitalinkomst eller inkomst som inte kan betraktas som stabiliserad. Sådan inkomst är:

 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras enligt arbetstagarens stabiliserade lön
 • penninggåva från arbetsgivaren
 • skattefri natura- och personalförmån
 • skattefri kostnadsersättning
 • försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • stipendier och understöd
 • inkomst från personalfond
 • vinstutdelningsposter
 • den del av lönen enligt lönegarantin som inte är sådan inkomst betalad av arbetsgivaren som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • arvode för förtroendeuppdrag
 • ersättning baserad på immaterialrätt
 • aktieoption
 • dividendintäkt
 • aktieemission baserad på anställning
 • förtäckt dividend
 • ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstid
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.