Työllistymistä edistävät palvelut

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon hänellä olisi oikeus työttömänä ollessaan. Lisäksi työllistämistä edistävän palvelun ajalta voi olla mahdollisuus korotettuun ansio-osaan ja kulukorvaukseen.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • kuntouttavaa työtoiminta
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäisaika kuluu myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana. Työttömyysetuutta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta karenssi- tai omavastuuajasta huolimatta.

Kun aloitat työllistämistä edistävän palvelun, kirjoita hakemukseesi tieto palvelusta kunkin osallistumispäivän kohdalle. TE-toimisto toimittaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa kerrotaan, mihin palveluun osallistut ja kuinka kauan palvelu kestää. Kassa maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja mahdollisen korotusosan sekä kulukorvauksen TE-toimiston lausunnon perusteella.


Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta.

Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia.

Kulukorvaus on verotonta tuloa.


Poissaolopäivät

Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta. Ilmoita hakemuksessa myös poissaolon syy.

Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu, julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta.

Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää.

Huom. Työvoimakoulutuksen, omaehtoisen opiskelun ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen omaehtoisen opiskelun ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.


Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun vaikutus laskurin nollaukseen

500 päivän enimmäisaikalaskurin voi pääsääntöisesti nollata täyttämällä 26 viikon työssäoloehdon uudelleen. Jos työssäoloehto kuitenkin täyttyy työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana, 500 päivän laskuri nollataan vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.

Koulutuksen aikana voidaan maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan täyttymiseen saakka.

Lisätietoa

Työllistymistä edistävät palvelut te-palvelut.fi-sivustolla

Saat lisätietoja eri palveluista ja niihin hakeutumisesta TE-toimistoista. Voit myös ottaa puhelimitse yhteyttä Työlinjaan.

Työlinja

Kulukorvaus ulkomailla

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit