Nämä toimet tukevat työllisyyttä

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt pohtivat parhaillaan erilaisia keinoja päästäkseen kohti kunnianhimoista 75 prosentin työllisyystavoitetta. Työllisyyteen voidaan vaikuttaa myös työttömyysturvan kautta. Alla luetellut toimet selkeyttäisivät työttömyysturvajärjestelmää sekä tarjoaisivat työttömälle paremmat taloudelliset kannustimet vastaanottaa lyhytkestoista ja myös pienempipalkkaista työtä.

Ennakoivampi työttömyysturva

Työttömyysturvajärjestelmä koetaan usein vaikeaselkoisena ja epävarmana. Yksi epävarmuutta luova tekijä on se, ettei työttömyyspäivärahaa hakeva henkilö pysty aina etukäteen selvittämään kuinka jokin työttömyydessä tapahtuva muutos vaikuttaa hänen etuuteensa. Esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisen vaikutukset on hyvin vaikea ennakoida. Tässä ongelmaksi tulee yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden tutkiminen. Toimeentulon kannalta päätös on merkittävä, sillä päätoiminen yritystoiminta estää työttömyyspäivärahan maksamisen kokonaan. Sivutoimisen yritystoiminnan ajalta päivärahaa voidaan taas (tuloista riippuen) maksaa lähes entiseen tapaan. Ratkaisu kuitenkin perustuu suurelta osin tapauskohtaiseen harkintaan ja sitä on käytännössä hyvin vaikea ennakoida. Selkeän johdonmukaisen linjan puuttuminen tekee järjestelmästä vaikeasti ymmärrettävän eikä päivärahaa hakeva henkilö voi edes aina omalla toiminnallaan vaikuttaa lopputulokseen. Päivärahan myöntämiseen liittyvää tapauskohtaista harkinnanvaraisuutta tulisikin vähentää, jotta saataisiin nykyistä ennakoivampi ja selkeämpi työttömyysturvajärjestelmä.

300 euron suojaosan nostaminen

Työtön voi saada työtuloa enintään 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyyspäiväraha pienenee. Kokemukseni mukaan tämä on madaltanut työttömän kynnystä vastaanottaa niin osa-aikaista ja muutakin kuin oman alan työtä ilman pelkoa päivärahan menettämisestä tai sen pienenemisestä. Jos työtuloa on kuukaudessa enemmän kuin 300 euroa, maksetaan päiväraha soviteltuna, mikä tarkoittaa, että palkkaeuro vähentää päivärahaa 50 sentillä. Sovitellun päivärahan laskentakaavat voivat kuitenkin olla hämmentäviä, mikä voi tehdä työtulojen vaikutuksen selvittämisestä hankalaa ja samalla ehkä jopa nostaa työn vastaanottamisen kynnystä*. Uskon, että usealle tulojen ennakoitavuus on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. VATT julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jonka mukaan työskentely työttömyysaikana on lisääntynyt tasaisesti koko 2010-luvun ajan ja työttömyysturvan suojaosan käyttöönotto vuonna 2014 paransi entisestään työttömän kannustimia vastaanottaa lyhyitä tai osa-aikaisia töitä. 300 euron suojaosan nostaminen olisi perusteltua erityisesti siitä syystä, että se kannustaisi niin pienimuotoiseen yritystoimintaan (esim. laskutusosuuskunnan kautta työllistyminen) kuin vastaanottamaan satunnaisia työkeikkoja ja osa-aikatöitä.

Ikääntyneitä koskevan päivärahan tason suojaamisen laajentaminen

Työttömyysturvassa on erilaisia suojasääntöjä, joita huomioidaan, kun päivärahan taso lasketaan työssäolon jälkeen uudelleen. Yli 58-vuotiailla päivärahan saajilla uuden aiempaa työtä pienempipalkkaisemman työn vastaanottaminen ei heikennä työttömyyspäivärahaa, sillä työssäoloehdon täytyttyä uusi päiväraha lasketaan edelleen vanhan palkan perusteella. Eläkeikää lähestyvien voi olla vaikea löytää entistä palkkatasoa vastaava työtä, joten näin työn vastaanottamisesta on saatu entistä kannustavampaa. Työttömien kysymyksistä ja palautteista voi päätellä sen, että kynnys työn vastaanottamiselle on madaltunut suojasäännön myötä erityisesti silloin, kun palkka uudessa työssä on merkittävästi aiempaa palkkaa pienempi. Näen ikääntyneitä koskevan päivärahan tason suojaamisen onnistuneena lakimuutoksena, sillä se on mitä luultavimmin helpottanut ikääntyneiden sijoittumista takaisin työelämään, eikä lakimuutokseen liittyvän hallituksen esityksen mukaan muutoksella ole vaikutuksia myöskään valtion menoihin. 58 vuoden ikärajaa tulisi mielestäni laskea, jotta suojasäännön piirissä olisi entistä useampi ikääntynyt työntekijä ja ikääntyneiden työllisyyttä saataisiin nostettua.

 

* Työttömän kohdalla työtulojen vaikutuksen selvittäminen helpottuu syksyn aikana, jolloin TYJ julkaisee päivitetyt verkkosivunsa. Verkkosivuille tulee uusi laskuri, jolla jo päivärahaa saava henkilö voi laskea työtulon vaikutuksen päivärahaansa. Nyt olemassa oleva laskuri auttaa erityisesti työttömäksi jääviä selvittämään tulevan päivärahan suuruuden.

Timo Auvinen

Olen Työttömyyskassojen Yhteisjärjestössä asiantuntijana. Toivon, että voin kirjoituksillani tuoda esiin näkökulmia, jotka auttavat saamaan paremman ymmärryksen työttömyysturvan monimutkaisuuksista ja samalla tarjota hyödyllistä tietoa.

Timo Auvinen