Näin työttömyysturva muuttuu syyskuussa

Työttömyysturva muuttuu usealla tavalla syyskuun alussa. Työskentelyvaatimus tuplaantuu, ansiosidonnainen porrastetaan ja ikääntyneitä koskevia poikkeuksia poistetaan. Muutokset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, mutta lain siirtymäsäännöksen vuoksi osa muutoksista alkaa vaikuttaa viiveellä.

Eduskunta hyväksyi eilen työttömyysturvaa koskevia muutoksia. Lakimuutoksen myötä työttömyysturva porrastetaan syksystä alkaen, osasta ikäsidonnaisia poikkeuksia luovutaan ja ansiosidonnaisen kertyminen palkkatukityössä muuttuu.

Syksyllä aletaan soveltaa myös muita aiemmin hyväksyttyjä työttömyysturvan muutoksia. Merkittävin muutoksista koskee ansiopäivärahan maksamiseksi edellytettävää työskentelyn ja jäsenyyden kestoa. Nykyisin ansiopäivärahaa voi saada puolen vuoden työn ja kassan jäsenyysajan perusteella. Jatkossa vaaditaan 12 kuukauden työ- ja jäsenyysjaksoa.

Lisäksi työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi. Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riipu työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioidaan syksystä alkaen ainoastaan palkan perusteella.

Työttömyysturvan porrastus leikkaa etuutta 20–25 %

Ansiosidonnainen työttömyysturva porrastetaan. Tämä tarkoittaa, että työttömyysturva laskee

  • 80 % tasolle alkuperäisestä, kun työttömyysetuutta on maksettu 40 päivältä ja
  • 75 % tasolle alkuperäisestä, kun työttömyysetuutta on maksettu 170 päivältä.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, joten 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.

Voit arvioida päivärahasi tason porrastuksen jälkeen tällä laskurilla.

Ansiopäiväraha porrastetaan, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen. Jos henkilö on yrittäjä, edellytetään, että henkilön yritystoiminta päättyy ja työttömyys alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Porrastus ei käytännössä vaikuta päivärahaan silloin, kun päivärahakausi on alkanut viimeistään 2.9.2024.

Jos jäät työttömäksi esimerkiksi syyskuun alussa, viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettava työviikkosi on luultavasti elokuulta. Tällöin porrastusta ei sovellettaisi kohdallasi ennen, kuin täytät koko ansiosidonnaisen 12 kuukauden työskentelyedellytyksen uudelleen. Jos taas ensimmäinen työttömyyspäiväsi on myöhemmin kuin 2.9. ja työskentelet syyskuussa ennen työttömyytesi alkua saaden palkkaa vähintään 465 euroa, ansiopäivärahasi porrastetaan.

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 12 kuukauden työtä

Ansiosidonnaisen työskentelyedellytyksen pituus kaksinkertaistuu. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada 26 kalenteriviikon (puoli vuotta) työskentelyn jälkeen. Jatkossa vaaditaan 12 kuukauden työtä.

Pidempää työssäoloehtoa sovelletaan saman ehdon mukaisesti, kuin työttömyysturvan porrastusta. 12 kuukauden työskentelyä edellytetään, jos olet kerryttänyt oikeutta ansiopäivärahaan saamalla palkkaa vähintään 465 euroa syyskuussa tai sen jälkeen ja tämä työ voidaan lukea hyväksi ansiopäivärahasi maksamisessa.

Työskentelyvaatimus muuttuu tuloperusteiseksi

Työttömyysturvan työskentelyedellytys euroistetaan eli muutetaan tuloperusteiseksi syyskuun alussa. Euroistaminen tarkoittaa, että päivärahaoikeus ei riipu työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävä työskentelyä arvioidaan ainoastaan palkan perusteella. Tällä hetkellä ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on työskennellyt 18 tuntia viikossa noin puolen vuoden ajan. Euroistamisen myötä viikkokohtaisesta tuntirajasta luovutaan. Sen sijaan edellytetään, että henkilö on ansainnut kuukaudessa tietyn minimipalkan verran. Tulevassa laissa minimipalkka on 930 euroa.

Jos palkka on ollut alle 930 euroa, mutta vähintään 465 euroa, työskentelyedellytys kertyy puolikkaan kuukauden verran. Ansiopäivärahaoikeus voi täyttyä esimerkiksi 10 kokonaisesta ja neljästä puolikkaasta kuukaudesta.

Tuloperäistä työssäoloehtoa sovelletaan sellaiseen palkkaan, joka on ansaittu ja maksettu 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Palkkatukityöllä ei voi yleensä kerryttää oikeutta ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevan työskentelyedellytyksen kertyminen palkkatuetussa työssä lopetetaan. Nykyään palkkatuettu työ kerryttää työskentelyedellytystä 75 % osuudella.

Palkkatukityö ei kerrytä työssäoloehtoa, jos työ on alkanut 2.9.2024 tai sen jälkeen, ellei kyse ole 60 vuotta täyttäneen tai alentuneesti työkykyisen  palkkaamiseen myönnetystä tuesta. 60 vuotta täyttäneillä ja alentuneesti työkykyisillä työssäoloehto kertyy sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. 11 kuukaudesta alkaen työssäoloehtoa kertyy 75 % osuudella työajasta. Käytännössä työssäoloehdon kerryttäminen täyteen edellyttää 60-vuotiailta ja alentuneesti työkykyisiltä 26 kuukauden palkkatukityötä.

Muutos tulee voimaan siten, että viimeistään 1.9.2024 alkanut palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa nykyisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäisestä kuukaudesta alkaen. Myös työssäoloehdon pituus on tällöin kuusi kuukautta. Huomaathan kuitenkin, että kuuden kuukauden kerryttäminen palkkatukityössä vaatii nykyisinkin 75 % säännön vuoksi kahdeksan kuukauden työtä.

Ikään liittyvistä poikkeuksista luovutaan

Työttömyysturvassa on nykyisin erilaisia ikään perustuvia poikkeuksia, jotka vaikuttavat päivärahan kestoon ja määrään.

  • 57 vuotta täyttäneet ovat voineet päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, joka takaa heille työpaikan. Silloin kun palkkatukea on maksettu työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahan työskentelyedellytys on täyttynyt 100 % osuudella.
  • Työllistämisvelvoitteen perusteella 60 vuotta täyttäneet ovat voineet täyttää ansiosidonnaisen työskentelyedellytystä työllistymissä edistävässä palvelussa. Päivärahan tasoa ei ole laskettu uudelleen, jos työssäoloehto on täyttynyt osin palvelun perusteella.
  • 58 vuotta täyttäneiden päivärahan taso on ollut suojattu. Suoja on vaikuttanut silloin, kun henkilö on pienipalkkaisessa työssä ja jää uudelleen työttömäksi niin, että päivärahan taso lasketaan uudelleen.

Näistä poikkeuksista luovutaan 2.9.2024.

Työllistämisvelvoite lakkaa, jos velvoite alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Työssäolovelvoitteeseen liittyviä ansiopäivärahan tason suojia ja työn tai palvelun kerryttämistä koskevia säännöksiä sovelletaan niin kauan, kuin työ tai palvelu on järjestetty viimeistään 1.9.2024 alkaneen velvoitteen perusteella. Jos työllistämisvelvoite on alkanut viimeistään 1.9.2024, työssäoloehdon pituus on myös kuusi kuukautta.

58-vuotiaan ansiopäivärahan tason suojaa ei sovelleta, jos ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon voidaan lukea työtä uuden euroistetun mallin mukaisesti syyskuun 2024 ajalta tai sen jälkeen.

Lisätietoa