Regeringen föreslår ändringar i arbetslöshetsskyddet för äldre

Regeringen föreslår att åldersgränsen höjs för tilläggsdagar med arbetslöshetsskydd för personer födda åren 1963 och 1964. Tilläggsdagarna skulle helt tas bort för personer födda år 1965 och därefter. I stället kommer ett nytt omställningsskyddspaket som skulle beröra personer från 55 år och uppåt.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis i högst 300–500 dagar. Tilläggsdagar (den s.k.pensionsslussen) innebär rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter denna maximitid. Rätten till tilläggsdagar kräver att man uppnått den fastställda åldern innan maximitiden går ut. Åldersgränsen är för närvarande 61-62 år beroende på födelseår.

Enligt regeringens förslag kommer åldersgränsen för tilläggsdagar att höjas med ett år per åldersklass, börjande med personer som föddes 1963, och möjligheten till tilläggsdagar tas helt bort för dem som är födda 1965 och därefter. Detta innebär att reformen kommer att påverka rätten till inkomstrelaterad dagpenning från och med 2025, då de som är födda 1963 når den nuvarande åldersgränsen på 62 år för tilläggsdagar. Utbetalningen av tilläggsdagar skulle sluta helt år 2030.

Födelseår Åldersgräns för tilläggsdagar efter ändringen Ändring som föreslås av regeringen
1957–1960 61 år ingen ändring
1961–1962 62 år ingen ändring
1963 63 år åldersgränsen höjs
1964 64 år åldersgränsen höjs
1965 ingen rätt till tilläggsdag rätten till tilläggsdagar tas bort

Omställningsskydd för personer över 55 år

I samband med att rätten till tilläggsdagar upphör skulle ett nytt omställningsskyddspaket  skapas för personer som fyllt 55 år.

De som omfattas av omställningsskyddet skulle ha rätt till:

  • omställningsbidrag motsvarande 1 månadslön
  • utbildning som inte överstiger 6 månader, vars värde skulle motsvara en lön på högst 2 månader
  • fem dagar längre sysselsättningsledighet än normalt.

För att omfattas av omställningsskyddet krävs att personen:

  • har sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret)
  • har fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • Inom 60 dagar efter uppsägningen har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån.

Tidpunkten för uppsägningen avser den dag då uppsägningsbeskedet överlämnats. Om uppsägningstiden är lång måste du anmäla dig till TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Om anställningsavtalet har sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl den 1 januari 2023 eller senare omfattas man av omställningsskyddet.

Omställningsbidraget ska ansökas från den egna arbetslöshetskassan.  Om personen inte tillhör en arbetslöshetskassa ansöks omställningsbidraget från FPA. Omställningsskyddet är lika stort oavsett om förmånen betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA. Omställningsbidraget betalas ut från arbetslöshetskassan även om medlemskapet i kassan har börjat strax före uppsägningen och personen inte varit medlem tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Omställningsbidraget inverkar inte på arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner utom  utkomststödet. Det förutsätter inte heller arbetslöshet. Bidraget betalas ut även om personen omedelbart återanställs av en annan arbetsgivare.

Utbildningen i omställningsskydd ordnas av TE-byrån eller NTM-centralen. Deltagande i utbildning i omställningsskydd är frivilligt och man kan avstå från deltagande utan förlust av inkomstrelaterad dagpenning.

Mer information: Regeringens proposition 62/2022