Arbeta utomlands och arbetssökningsresor

Arbeta utomlands

Medlemskap

Om du arbetar utomlands åt en finländsk arbetsgivare som utsänd arbetstagare bör du behålla medlemskapet i arbetslöshetskassan eftersom arbetet då utförts i Finland om man ser till arbetslöshetsskyddet. I sådana situationer ska du ansöka om intyg A1 i förväg hos Pensionsskyddscentralen.

I andra situationer bör du fråga din egen arbetslöshetskassa om bevarandet av medlemskap. De kan ge närmare råd baserat på din situation.

Sverige och Danmark har arbetslöshetskassor, precis som Finland. I dessa länder ska du gå med i den lokala arbetslöshetskassan för att få inkomstrelaterad dagpenning om du blir kvar i Sverige eller Danmark eller för att arbetsperioderna ska kunna tillgodoräknas i Finland. I andra EU-länder finns det en allmän arbetslöshetsförsäkring som oftast inte kräver att du vidtar några särskilda åtgärder under arbetet.

Tillgodoräkna sig arbete i Finland

Du kan tillgodoräkna dig perioder med arbete i andra länder i Finland. Om du alltså blir arbetslös innan du arbetat tillräckligt länge i Finland för att få inkomstrelaterad dagpenning kan förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning uppfyllas baserat på arbete i ett annat EU-land. I Sverige och Danmark tillgodoräknas i förtjänstskyddet endast sådana perioder då du varit medlem i en lokal arbetslöshetskassa.

Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning baserat på arbete i ett annat EU-land förutsätter att

  • du har arbetat i Finland minst fyra veckor direkt före arbetslösheten eller varit företagare i Finland minst fyra månader och
  • du har gått med i en arbetslöshetskassa inom en månad efter att du flyttat till Finland eller efter det att din anställning upphörde. Om din anställning i avreselandet har upphört före flytten och du efter det inte har registrerats som arbetssökande beräknas månadsperioden från det att anställningen upphörde. Om din frånvaro från arbetsmarknaden har berott på till exempel vård av ett barn under 3 år eller sjukdom eller studier, beräknas månadsperioden från ändringen.

Fyra veckors arbete eller fyra månaders företagande i Finland krävs dock inte om

  • du medan du arbetat varit bosatt i Finland och blivit helt arbetslös eller
  • du är så kallad femårsåterflyttare, dvs. du har senast arbetat i Norden och har under de senaste fem åren arbetat eller fått dagpenning i Finland. I sådana fall har du istället för en månad åtta veckor på dig att gå med i en finsk arbetslöshetskassa.

Perioder som företagare kan också tillgodoräknas i arbetsvillkoret för företagare i Finland om du har bedrivit företagsverksamhet i ett land där företagande berättigar till arbetslöshetsskydd.

Om du senast har arbetat i Finland eller om du är ovan beskrivna femårsåterflyttare beräknas storleken på din inkomstrelaterade dagpenning utifrån de förtjänster du fått i Finland. Om du har bott i Finland medan du arbetat i ett annat EU-land beräknas storleken på din inkomstrelaterade dagpenning däremot utifrån intäkterna från arbete i ett annat EU-land.

Ärenden i den finska arbetslöshetskassan underlättas om du har begärt ett U1-intyg från ditt avreseland med information om dina arbetsperioder. Kassan kan dock även begära information direkt från en myndighet i avreselandet.

Arbete som utförts utomlands åt en finländsk arbetsgivare som utsänd arbetstagare skiljer sig inte från arbete som utförts i Finland när det gäller arbetslöshetsskyddet. Arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ackumuleras alltså under tid med arbete och det krävs inte att man arbetat i Finland för att få tillgodoräkna sig arbetet. I sådana situationer ska du ansöka om intyg A1 i förväg hos Pensionsskyddscentralen.

Arbete som utförts utanför EU i annan form än som utsänd arbetstagare kan inte tillgodoräknas i Finland. För att få finsk inkomstrelaterad dagpenning måste du uppfylla alla förutsättningar för dagpenning i Finland.

EU-länder

EU-länderna består av: Belgien, Bulgarien, Storbritannien, Nordirland (med undantag för Kanalöarna), Spanien, Holland, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Finland, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland

Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz följer också EU-ländernas avtal om social trygghet. Arbetsperioder kan alltså överföras och arbetssökningsresor göras även till dessa länder.

Arbete i ett annat land än bosättningslandet (gränsarbetare)

En gränsarbetare är en person som arbetar i ett annat EU-land än sitt bosättningsland. För gränsarbetarens del avgör kvaliteten på arbetslösheten vilket land som betalar arbetslöshetsskyddet.

  1. Om du är delvis arbetslös (till exempel på grund av permittering eller deltidsarbete), betalas arbetslöshetsskyddet av en institution i arbetslandet.
  2. Om du är helt arbetslös betalas arbetslöshetsskyddet av en institution i ditt bosättningsland.

För att få arbetslöshetsskydd måste du registrera dig som arbetssökande i det land som betalar arbetslöshetsskyddet.

Arbetssökningsresor

Du kan åka till ett annat EU-land för att söka arbete i tre månader. Din arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning för arbetssökningstiden på samma sätt som vid vistelse i Finland. För att göra en arbetssökningsresa får du inte ha någon gällande anställning och måste ha varit arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån i minst fyra veckor.

Gör så här om du vill åka på en arbetssökningsresa:

  1. Kontakta arbets- och näringsbyrån, som undersöker förutsättningarna för en arbetssökningsresa och skickar information om villkorens uppfyllelse till din arbetslöshetskassa.
  2. Registrera dig hos den lokala arbetskraftsmyndigheten i mållandet senast sju dagar efter avresan.

Skicka ansökningarna till din arbetslöshetskassa i Finland som normalt med en månads eller fyra veckors intervaller.

Om du registrerar dig i mållandet senare än inom sju dagar kan dagpenning endast beviljas från och med registreringsdagen.

Mer information och kontaktuppgifter till EU-ländernas myndigheter finns här.

I landet där du söker arbete bör du i mån av möjlighet besöka EURES-rådgivare. EURES-rådgivare är experter som erbjuder informations-, väglednings- och placeringstjänster till arbetssökande och arbetsgivare som är intresserade av den europeiska arbetsmarknaden.

Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning kan fortsätta efter den tre månader långa arbetssökningsperioden om du anmäler dig som arbetssökande i Finland inom tre månader efter avresan. Om din återkomst sker senare än detta kan inkomstrelaterad dagpenning betalas först när du har arbetat i Finland eller deltagit i en av arbets- och näringsbyrån ordnad utbildning i fyra veckor.