Arbetslöshetsskydd för permitterade

Om du är permitterad hela dagar får du full dagpenning för permitteringsdagarna

Under en permittering avbryts arbetet och löneutbetalningen tills vidare eller för vissa dagar. Permittering kan också genomföras genom förkortning av arbetsdagen.

  • Om du har permitterats tills vidare får du inkomstrelaterad dagpenning som om du var helt arbetslös.
  • Om du har permitterats en del av dagarna och arbetar en del av dagarna får du full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna.
  • Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen får du dagpenning där lönens inverkan har beaktats.

Anmäl dig omedelbart som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst om du ska permitteras! Anmälan gäller med en gång, men kan inte göras retroaktivt till exempel till föregående dag. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för tid då anmälan är i kraft.

Beräkna din uppskattade inkomstrelaterade dagpenning med dagpenningskalkylatorn.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis i högst 300 eller 400 dagar. Maximitiden på 400 dagar förutsätter att du har arbetat mer än tre år innan du blev arbetslös. Om du har fyllt 58 år och har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren kan du få dagpenning för högst 500 dagar. Läs mer: Villkor och varaktighet

Ansökning

Anvisningar om hur du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning finns här. För permitterade är det värt att notera att

  • kopior av permitteringsmeddelandet och anställningsavtalet ska skickas med den första ansökan till kassan
  • ansökan ska alltid fyllas i för hela kalenderveckor.

Om din arbetstid har förkortats till mindre än 20 procent per vecka har du inte rätt till arbetslöshetsförmån

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för permitteringsperioden om man arbetar under högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Vid permittering granskas arbetstiden varje kalendervecka. Det innebär att gränsen på 80 procent inte får överskridas under kalenderveckan, för då förhindras utbetalning av dagpenning för den veckan.

Långvarig permittering

Om din permittering har genomförts så att du arbetar en del av veckorna eller dagarna ackumulerar de arbetsveckor då du arbetar minst 18 timmar ny rätt till inkomstrelaterad dagpenning. När du har ackumulerat totalt 26 arbetsveckor med 18 timmars arbete börjar din period med inkomstrelaterad dagpenning om från början. Storleken på dagpenningen räknas då också om, såvida inte dagpenningen redan beräknats en gång inom det föregående året. Den obetalda självrisktiden som fastställs i början av dagpenningsperioden börjar också om från början, såvida den inte redan tagits ut en gång inom föregående år.

Om du säger upp dig från arbetet då permitteringen pågått oavbrutet i minst 200 dagar följer ingen karens av uppsägningen. Då får du ersättning som motsvarar uppsägningstiden från din arbetsgivare. Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas för tiden med denna ersättning och den ackumulerar inte 26 veckor i arbete.