Tillfälliga förbättringar av arbetslöshetsskyddet till riksdagen för behandling

I går föreslog regeringen tillfälliga förändringar av arbetslöshetsskyddet för riksdagen. Ändringarna skulle tillämpas retroaktivt från och med mars.

Nedan finns en sammanställning över de viktigaste ändringarna. Observera att ändringarna inte ännu har fastställts av riksdagen.

Självrisktid

Enligt lagändringen skulle utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen börja den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar. För närvarande fastställs en fem dagar lång självrisktid i början av arbetslösheten, då ingen arbetslöshetsersättning betalas.

Ändringen skulle gälla personer vars självrisktid skulle börja 16.3–6.7.2020.

Mer information: Så här ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning

Arbetsvillkor

Enligt lagändringen kunde inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter högst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). För närvarande kan inkomstrelaterad dagpenning betalas ut tidigast efter sex månaders arbete (26 kalenderveckor).

Ändringen skulle gälla personer vars arbetsvillkor annars inte skulle uppfyllas, personer för vilkas arbetsvillkor en (1) arbetsvecka är inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 5.7.2020.

Det halverade arbetsvillkoret skulle också gälla företagares familjemedlemmar, vars arbetsvillkor skulle minska från 52 veckor till 26 veckor.

Mer information: Villkor och varaktighet för den inkomstrelaterade dagpenningen

Den maximala betalningstiden för permitterade

Enligt lagändringen skulle den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) inte löpa under permitteringen.

Ändringen skulle gälla permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Permitteringsdagarna skulle då inte ackumuleras under perioden 16.3–30.6.2020.

Mer information: Villkor och varaktighet för den inkomstrelaterade dagpenningen

Företagarens arbetslöshetsskydd

Inga ändringar har gjorts för företagarnas arbetslöshetsskydd gällande den inkomstrelaterade dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen kan fortsättningsvis betalas om företagsverksamheten har upphört, arbetet i företagsverksamheten har upphört eller företagsverksamheten har varit bisyssla eller kortvarig.

Enligt lagändringen skulle företagaren dock kunna få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona. Inkomstgränsen för arbetsmarknadsstöd för varje person som arbetar som företagare i företaget är 1 090 euro per månad. Ändringen skulle gälla 16.3–30.6.2020.

Mer information: Företagsverksamhet och arbetslöshetsskydd