Undantag i utkomstskyddet som gäller äldre arbetstagare

Personer som har fyllt 57 år omfattas av vissa undantagsbestämmelser som är avsedda att stödja deras utkomst och sysselsättning.

Längden på utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis i högst 300 eller 400 dagar. Om du dock har fyllt 58 år och har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren kan du få inkomstrelaterad dagpenning för högst 500 dagar.

Dagpenning betalas ut till helt arbetslösa för fem dagar i veckan. Detta innebär att den maximala längden om 500 dagar går ut tidigast om cirka 100 veckor (cirka 23 månader).

Tilläggsdagar efter att maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning har gått ut

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar om:

 • du är född år 1957–1960 och fyller 61 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
 • du är född år 1961–1962 och fyller 62 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
 • du är född år 1963 och fyller 63 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
 • du är född år 1964 och fyller 64 år innan maximibetalningstiden löper ut.

En förutsättning är dessutom att du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren och att du fått din rätt till inkomstrelaterad dagpenning som löntagare.

Personer födda 1965 eller senare har inte rätt till tilläggsdagar efter att maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning har gått ut.

Omställningsskydd för personer över 55 år

Helheten för omställningsskydd för personer som fyllt 55 år infördes från och med början av år 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och förlängd sysselsättningsledighet:

 • omställningspenningen motsvarar en månadslön.
 • omställningsutbildningen pågår i högst 6 månader och värdet motsvarar högst 2 månadslöner
 • sysselsättningsledigheten är fem dagar längre än normalt

För att omfattas av omställningsskyddet krävs att personen:

 • har sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller senare
 • har fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
 • Inom 60 dagar från uppsägningen har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån.

Tidpunkten för uppsägningen avser den dag då uppsägningsbeskedet överlämnats. Om uppsägningstiden är lång ska arbetstagaren anmäla sig på TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Ansökan om omställningspenning ska göras hos den egna arbetslöshetskassan inom tre månader. Om personen inte tillhör en arbetslöshetskassa ska ansökan om omställningspenning göras hos FPA. Omställningsskyddet är lika stort oavsett om förmånen betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA. Omställningspenningen betalas ut från arbetslöshetskassan även om medlemskapet i kassan har börjat strax före uppsägningen och personen inte varit medlem i arbetslöshetskassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Omställningspenningen inverkar inte på arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner utom utkomststödet. Det förutsätter inte heller arbetslöshet. Bidraget betalas ut även om personen omedelbart återanställs av en annan arbetsgivare.

Utbildningen i omställningsskydd ordnas av TE-byrån eller NTM-centralen. Deltagande i utbildning i omställningsskydd är frivilligt och man kan avstå från deltagande utan förlust av inkomstrelaterad dagpenning.

Sysselsättningsskyldighet

Om din maximitid för inkomstrelaterad dagpenning uppnås efter att du har fyllt 57 år, kan det hända att du omfattas av sysselsättningsskyldigheten. Sysselsättningsskyldigheten innebär att TE-byrån eller din hemkommun ska ordna tjänster eller arbete som främjar sysselsättningen för dig. Syftet med sysselsättningsskyldigheten är att förhindra att äldre arbetslösa faller ner till FPA:s grundskydd.

Arbete som ordnats utifrån sysselsättningsskyldigheten börjar innan maximitiden går ut. Tjänsten som ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten börjar innan maximitiden går ut, och dagpenning kan exceptionellt betalas för tjänstens tid även om maximitiden går ut. En person som fyllt 60 år kan tjäna in arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning i en sysselsättningsfrämjande tjänst som ordnas utifrån sysselsättningsskyldigheten.

Lönesubvention kan ha erhållits för arbete som ordnats utifrån sysselsättningsskyldigheten. Om du har ett lönesubventionerat arbete, ackumuleras arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning långsammare än vanligt. 75 procent av de lönesubventionerade arbetsveckorna medräknas i arbetsvillkoret.

Om maximiperioden börjar om från början på grundval av arbete eller service som erbjuds baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas lönen som utgör grund för dagpenning oftast inte om, om lönen inte är större än tidigare.

Skydd av dagpenningens nivå

Lönen som utgör grunden för dagpenningen för en person som fyllt 58 år räknas inte om, om inte lönen är större än den tidigare lönen.

Om maximiperioden börjar om från början på grundval av arbete eller service som erbjuds baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas lönen som utgör grund för dagpenning oftast inte heller om.