Den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen kan komma att halveras

Riksdagsdebatten om ändringen av lagen om differentiering av inkomststöd börjar idag. Differentieringen skulle minska förmånen med hundratals euro. Vissa medlemmar kan förlora upp till hälften av sin förmån, med hänsyn till andra nedskärningar som trädde i kraft i början av året.

Regeringen föreslår för riksdagen att en gradering av den inkomstrelaterade arbetslöshetsförmånen införs. Det skulle innebära att full inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning betalas ut i endast två månader. Efter två månader med dagpenning skulle ersättningen minska med 20 % och med ytterligare 5 % efter åtta månader från dagpenningsperiodens början.

Förutom upptrappningen föreslår regeringen att några av de åldersrelaterade undantagen från arbetslöshetsersättningen tas bort. Dessa undantag har gjort det lättare för äldre långtidsarbetslösa att hitta arbete och behålla sin rätt till inkomstrelaterade förmåner.

Utöver de förändringar som kommer att diskuteras i riksdagen har ett antal sänkningar av arbetslöshetsersättningen redan genomförts. “Den sammanlagda effekten av nedskärningarna blir betydande och i synnerhet barnfamiljernas och de deltidsanställdas situation försämras avsevärt. Enligt våra beräkningar kan förmånen för en förälder till två barn som arbetar deltid sjunka till mindre än hälften av vad den var tidigare”, säger Aki Villman, direktör för Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

“Situationen för äldre arbetslösa kommer också att försämras på flera sätt. Arbetslöshetstiden bland äldre är längre än vanligt och det kan vara svårt att hitta arbete på den fria marknaden efter en viss ålder. Tidigare har det funnits offentligt stöd för att hjälpa människor till arbete, men detta skall nu avskaffas. I praktiken kommer allt fler äldre arbetslösa att hamna på arbetsmarknaden eller få en mycket lägre inkomstrelaterad ersättning. När det gäller tilläggsdagarna, den så kallade “pensionspipelinen”, är det också värt att notera att graderingen är permanent. En person med tilläggsdagar kan inte återgå till full inkomstrelaterad dagpenning även om han eller hon är sysselsatt”, fortsätter Villman.

Det finns inga undantag från tillämpningen av graderingen. Ändringen gäller således även personer som får kompletterande utkomststöd, partiellt sysselsatta och personer som får dagpenning för företagare. Ändringen skulle dock träda i kraft utan att påverka den dagpenningsperiod som redan har inletts. Enligt regeringens förslag ska differentieringen tillämpas när inkomstrelaterad dagpenning betalas på basis av arbete som utförts den 2 september 2024 eller därefter.

I praktiken skulle ändringen börja påverka förmånerna i november. Då har de första förmånstagarna tjänat in 40 förmånsdagar.

Mer information på

Kompendium över lagändringar

Riksdagen inleder behandlingen av det andra paketet med nedskärningar i arbetslöshetsförmånerna

  • Regeringen föreslår att den inkomstrelaterade arbetslöshetsförmånen graderas. Det innebär att ersättningsbeloppet minskar med 20 procent efter 40 ersättningsdagar och med 25 procent efter 170 ersättningsdagar. 40 ersättningsdagar innebär cirka två månader och 170 ersättningsdagar cirka åtta månader.
  • Utöver avtrappningen föreslår regeringen att några av de åldersrelaterade undantagen från arbetslöshetsersättningen tas bort. Undantagen har gjort det möjligt för en äldre långtidsarbetslös att kvalificera sig för arbete eller för inkomstrelaterad dagpenning vid arbets- och näringsbyrån och nivån på dagpenningen är skyddad.
  • Dessutom har rätten till inkomstrelaterad dagpenning i regel inte längre kunnat intjänas i förvärvsarbete.
  • Enligt regeringens proposition ska den inkomstrelaterade dagpenningen graderas om arbetsvillkoret för betalning av den inkomstrelaterade dagpenningen omfattar arbete från och med september 2024 eller om personens företagsverksamhet upphör och arbetslösheten börjar den 2 september 2024 eller därefter. Arbetsskyldigheten och skyddsnivån för den dagpenning som hänför sig till skyldigheten upphör om skyldigheten börjar den 2 september 2024 eller senare. Däremot skulle avlönat arbete inte längre ackumulera ett arbetsvillkor utom i undantagsfall, om arbetet började den 2 september 2024 eller senare.