Ansökan om dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterhand för perioder på fyra veckor eller en månad. Du kan även skicka den första ansökan till din egen arbetslöshetskassa för en kortare period om du följer kassans anvisningar.

Fyll i ansökan från och med första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar de fem självriskdagarna och eventuella andra dagar utan ersättning.


Bilagor

I de flesta fall ska följande bilagor bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

  • Löneintyg från arbetsgivaren för åtminstone den tid som uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor. Ur löneintyget bör specificerat framgå semesterpenningar och -ersättningar samt eventuella andra betalda poster såsom engångsersättningar och resultatlöner. Dessutom ska eventuella oavlönade perioder och orsakerna till dessa anges i löneintyget.
  • Kopia på arbetsintyget om du är helt arbetslös.
  • Kopia på anställningsavtalet om du är permitterad eller arbetar deltid.
  • Kopia på uppsägningsmeddelandet eller permitteringsmeddelandet.

Beroende på den personliga situationen ska även följande bifogas:

  • Beslut om beviljande av social förmån, om du t.ex. får pension, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd.
  • Löneintyg, lönespecifikation eller annan tillförlitlig utredning om inkomster under ansökningsperioden om du arbetar deltid, är permitterad eller har inkomster från företagsverksamhet som är bisyssla.
  • Arbetslöshetskassan får information om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Ett eventuellt graderat skattekort eller ändringsskattekort ska emellertid bifogas den ursprungliga ansökan.


Beslut som kan överklagas

När den första ansökningen har behandlats skickar arbetslöshetskassan ett beslut om grunderna för betalningen av förmånen, en betalningsanmälan och en blankett för fortsatt ansökan för inkomstrelaterad dagpenning.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det i enlighet med besvärsanvisningen som fogats till beslutet inom 30 dagar hos besvärsnämnden för social trygghet. Nämndens beslut kan i sin tur överklagas hos försäkringsdomstolen.

Ansöknings- blankett

Skriv ut ansökan om dagpenning och löneintyget via denna länk.

Blanketter

Din arbetslöshetskassa ger dig närmare ansökningsanvisningar.

Kom ihåg att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning inom tre månader från den första dag av den period som ansökan gäller.

Ansökan via nätet

Du kan fråga din egen kassa om möjligheterna att utföra ärenden elektroniskt.

Sivu päivitetty viimeksi 19.02.2018

Yleiset kirjanmerkit