Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 24.10.2016

Hallitus esittää kolmen kuukauden välein tehtäviä työttömän määräaikaishaastatteluja. Myös työn vastaanottovelvollisuutta halutaan tiukentaa.

Joitain parannuksiakin etuusoikeuteen on luvassa. Korvausta matkakustannuksista tai muutosta alettaisiin maksaa ilman harkintaa myös ansiopäivärahaa saaville. Lisäksi päivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa myös lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei myöskään enää alentaisi päivärahaa.

Hallituksen esitysten mukaan muutokset tulisivat voimaan 1.1.2017.

Alla on tietopaketti keskeisimmistä ansiopäivärahan saajaan vaikuttavista muutoksista.


Työttömän määräaikaishaastattelut

Työtön haastatellaan ensimmäisen kerran kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta.

Lakimuutoksen myötä TE-toimiston olisi kuitenkin järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.


Rekrytointikokeilu

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä henkilö ja työnantaja voisivat selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön rekrytointikokeilulla.

Rekrytointikokeilu olisi vapaaehtoinen. Sillä ei olisi vähimmäiskestoa tai -laajuutta ja sen voisi lopettaa ilman seurauksia. Poissaoloilla ei olisi vaikutusta työttömyysturvaan ja niistä ei tarvitsisi ilmoittaa. Rekrytointikokeilu voisi enimmillään kestää yhden kuukauden.

Jos työnantaja palkkaa rekrytointikokeiluun osallistuneen henkilön kokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennettäisiin koeajasta.

Rekrytointikokeilun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta. Kyseessä ei kuitenkaan olisi työllistymistä edistävä palvelu. Kokeilun ajalta ei näin ollen maksettaisi kulukorvausta tai korotettua päivärahaa palvelun perusteella.

Laki rekrytointikokeilusta olisi voimassa vuosina 2017-2018.


Liikkuvuusavustus

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan saajat tulisivat liikkuvuusavustuksen piiriin.

Uusi liikkuvuusavustus korvaisi työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus olisi peruspäivärahan suuruinen (n. 700 € / kk) ja sitä maksettaisiin työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Työsuhteen olisi aina kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaisi työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela.

Liikkuvuusavustusta olisi haettava ennen työsuhteen alkamista.

Aiemmin vastaavaa etuutta, matka-avustusta, on maksettu vain työmarkkinatukea saaville. Ansiopäivärahaa saavat ovat voineet saada harkinnanvaraista muuttokustannusten korvausta.


Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta

Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksettaisiin soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus.

Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen.


Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisita syistä ei vaikuttaisi päivärahaan

Lakiin palautettaisiin vuosina 2010-2012 ja 2014-2015 voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuttaisi päivärahan määrään.

Yleensä henkilön päiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palkan perusteella. Lakimuutoksen myötä päiväraha laskettaisiin kuitenkin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.


Palkkatukityö

Palkkatukityö tarkoittaa työtä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja on saanut tukea TE-toimistolta.

Nykyisin palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa täytenä. Lakimuutoksen myötä vain 75 % palkkatukityöstä luettaisiin työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön olisi siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.

Työssäoloehto kertyisi kuitenkin jatkossakin täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella.

Lisäksi palkkatuelle asetettaisiin enimmäismäärä, sen kestoa lyhennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Edellytyksiä muutettaisiin niin, että palkkatukea voitaisiin käyttää entistä paremmin pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen. Palkkatuen maksaisi jatkossakin TE-toimisto.


Starttiraha

Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki.

Starttirahan edellytyksiä väljennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Starttirahan maksaisi jatkossakin TE-toimisto.


Omaehtoiset opinnot

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää maksettaisi omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskisi opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Omaehtoisten opintojen edellytykset väljenisivät hieman ja opintojen enimmäisaika pitenisi 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.


Työn vastaanottovelvollisuuden tiukentaminen

  • Työttömällä ei enää olisi kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus.
  • Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi) nykyisen 60 päivän korvauksettoman määräajan sijasta. Korvaukseton määräaika alkaisi vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.
  • Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytettäisiin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Nykyisin edellytetään vain joukkoliikenteen käyttämistä. Oman auton hankkimista ei edellytettäisi.
  • Työssä olevia ohjattaisiin pysymään työssä poistamalla työttömyysturvalaista mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella (80 kilometriä kotoa) olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu päivässä keskimäärin enintään kolme tuntia.
  • Työttömät velvoitettaisiin osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa.


Lisätietoa

TEM tiedote 20.10.2016: Työttömyysturvalla kiinni työelämään ja yrittäjyyteen
Muutoksiin liittyvä hallituksen esitys: HE 209/2016

TEM tiedote 20.10.2016: Työn vastaanottamisvelvollisuutta tiukennetaan työttömyysjaksojen lyhentämiseksi
Muutoksiin liittyvä hallituksen esitys: HE 210/2016

Katso myös

TYJ tiedote 29.6.2016: Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn
(enimmäisaikaa, omavastuuaikaa, korotusosia koskevat muutokset)

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit